• bann01.jpg
 • bann02.jpg

Aktualności 2012/2013

Mistrzostwa Badmintona

sportDnia 12 lutego 2013r. w Hali Sportowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie w kategorii dziewcząt i chłopców. W rywalizacji wzięły udział trzy szkoły: ZSO ze Świebodzina, ZST ze Zbąszynka i PZSTiZ ze Świebodzina.

Czytaj więcej...

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt

sportDnia 4 lutego 2013r. w hali sportowej odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Uczennice naszej szkoły rywalizowały o tytuł mistrzyń powiatu z drużyną Zespołu Szkół Ogólnokształcących ze Świebodzina.

Czytaj więcej...

Regulamin rekrutacji 2013/2014

 

 1. Rekrutację prowadzi Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. Podstawę prawną stanowi ZARZĄDZENIE Nr 6/2013 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 18 stycznia 2013 r.:
 3. Rekrutacja kandydatów do czteroletniego technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej o 3-letnim okresie nauczania zostanie przeprowadzona w terminie do 11 lipca 2013 roku, w tym:
 4. Składanie podań  od 13 do 24 maja 2013 roku do godz. 15,00;
 5. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę do 2 lipca 2013 roku do godz. 15:00;
 6. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 4 lipca 2013 roku o godz. 12.00;
 7. Składanie potwierdzenia woli podjęcia nauki w wybranej szkole do 8 lipca 2013 roku do godz. 12:00;
 8. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz wolnych miejsc w szkole – 8 lipca 2013 roku do godz. 13.00;
 9. Składanie dokumentów przez kandydatów w szkole, jeśli do 8 lipca 2013 roku nie dokonano pełnego naboru (rekrutacja uzupełniająca) do 10 lipca 2013 roku do godz. 15:00;
 10. Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej 11 lipca 2013 roku do godz. 12:00.
 11. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych; branych pod uwagę w procesie rekrutacji ustala się na 200, w tym:
 • maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik podajemy z dokładnością do jedności);
 • za ocenę z języka polskiego maksymalnie 17 punktów;
 • za oceny z matematyki, języka obcego i historii łącznie, maksymalnie 48 punktów po 16 punktów;
 • za osiągnięcia kandydata wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 35 punktów.
 1. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen na punkty:
  1. z języka polskiego:
   • celujący: 17 punktów,
   • bardzo dobry: 15 punktów,
   • dobry: 10 punktów,
   • dostateczny: 3 punkty;
  2. z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
   • celujący: 16 punktów,
   • bardzo dobry: 14 punktów,
   • dobry: 10 punktów,
   • dostateczny: 3 punkty.
  3. za dodatkowe udokumentowane osiągnięcia kandydata:
   • za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 5 punktów,
   • za ocenę zachowania maksymalnie 5 punktów, w tym: wzorowe – 5 punktów, bardzo dobre – 3 punkty,
   • za osiągnięcia sportowe lub artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym
    lub wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego: 5 punktów, w tym za szczebel powiatowy – 3 punkty,
    za wojewódzki – 5 punktów,
   • za inne osiągnięcia maksymalnie 20 punktów:
 2. Za egzamin gimnazjalny przyjmowana będzie łączna liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu OKE za część z języka polskiego, historii i WOS, matematyczno-przyrodniczą i z języka obcego.
 3. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby punktów pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają kandydaci niepełnosprawni, przewlekle chorzy.
 4. Kandydaci niepełnosprawni ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej powinni posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów dokumentów. Na liście przyjętych kandydaci umieszczani są na pierwszych miejscach. Kandydaci, którzy dostarczyli kopie dokumentów zostaną umieszczeni na listach dodatkowych.
 6. W przypadku, gdy nie zostanie dokonany pełny nabór, dyrektor szkoły przeprowadzi rekrutację dodatkową w ustalonym przez siebie terminie.
 7. Dokumenty obowiązujące kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły:
  1. podanie na druku wydanym przez szkołę lub wydrukowanym ze strony internetowej szkoły: www.pzstiz.swiebodzin.pl,
  2. trzy fotografie /podpisane/,
  3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające przydatność do wykonywania wybranego zawodu /w przypadku technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej/,
  4. poświadczona przez dyrektora gimnazjum kopia świadectwa ukończenia gimnazjum i kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego /dostarczone do 2 lipca 2013 r. do godz. 15.00,
  5. oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z wynikiem egzaminu gimnazjalnego dostarczony do 2 lipca 2013 roku do godz. 15.00,
  6. w przypadku młodocianych pracowników karta zgłoszenia podpisana przez pracodawcę,
  7. dyplomy laureatów i finalistów konkursów organizowanych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym,
  8. karta zdrowia,
  9. orzeczenie z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
  10. inne, udokumentowane osiągnięcia.

   (jb/jb)

Szkolny Mistrz Ortografii

k ortografiaWalka o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii została zakończona. Finał Konkursu Ortograficznego odbył się dnia 10 stycznia 2013r. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału ostro przystąpili do ostatecznej rozgrywki. Dwunastu zawodników w pierwszej części konkursu zmagało się z rebusami, krzyżówką, rozwiązywaniem zagadek zawierających trudności ortograficzne oraz znajomością pisowni polskiej.

Czytaj więcej...

I Dzień Anioła

anetakielbasinskaCiągle jeszcze istnieją wśród nas ANIOŁY. Nie mają wprawdzie żadnych skrzydeł, lecz ich serce jest bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w potrzebie.

Czytaj więcej...

Ferie zimowe minęły....

Po powrocie ze Świąt Bożego Narodzenia i Nowym Roku wszyscy w szkole czekaliśmy na zimową przerwę, która w tym roku, w naszym województwie, przypadła na czas od 14 do 27 stycznia 2013r. Bardzo lubimy ferie zimowe, choć są krótsze od wakacji. Mieliśmy wspaniałe plany, związane głównie z zabawą i rozrywką na śniegu - kulig, narty, łyżwy lub wojna na śnieżne kulki. Pogoda była wymarzona. Bardzo dużo śniegu. Pomimo niskich temperatur wiele czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu dotleniając mózg, przygotowyjąc go do efektywnej pracy w II semestrze.

 W ferie oczywiście długo spaliśmy i wróciliśmy do szkoły wypoczęci.

Teraz pozostało tylko odliczać dni do wakacji, a minione ferie upamiętnić na fotografiach.

Opracowanie: klasa 1 KS z wychowawcą

(jb/jł)

Eliminacje szkolne Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

robotDnia 13 grudnia 2012r. w s. 205 odbył się finał eliminacji szkolnych Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, skierowanej do uczniów, dla których poznanie podstaw ochrony własności przemysłowej i wykorzystania innowacji jest ważnym elementem przygotowania zawodowego.

Czytaj więcej...

Wigilie szkolne

ze narŚwięta Bożego Narodzenia – to szczególny, wyjątkowy czas. Czujemy dobro, doświadczamy go, staramy się bardziej, jesteśmy lepsi. Stajemy się jedną wielką rodziną. Również w naszej szkole – PZSTiZ w Świebodzinie czujemy tę atmosferę, tworzymy ją. Dnia 20 grudnia 2012r. odbyły się Jasełka, których przewodni motyw brzmiał: „Jestem Miłością i przynoszę Wam Miłość…”

Czytaj więcej...

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ

Menu użytkownika