• bann01.jpg
  • bann02.jpg

Ogólnopolski Tydzień Kariery

budynek pzstizOgólnopolski Tydzień Kariery, czyli OTK, to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. I w tym roku  przyłączamy się do tych działań. Postawmy więc kilka pytań. Jakie są oczekiwania pracodawców na rynku pracy? Czego oczekują oni od przyszłych pracowników? Jakich talentów brakuje? Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Jakie mam kompetencje? Co mogę zaoferować przyszłemu pracodawcy? W tym artykule odpowiemy na jedno z tych pytań. Czym są kompetencje?

Mówiąc najprościej kompetencje to ogół wiedzy, umiejętności, doświadczenia i postaw.

Wielu procesom rekrutacyjnym towarzyszy pytanie o kompetencje przyszłego pracownika. Co to znaczy kompetencje twarde i miękkie?

Kompetencje twarde

To cechy konkretne, mierzalne, niezbędne do wykonywania danej pracy. Do tej grupy kompetencji zaliczamy przede wszystkim posiadaną wiedzę i umiejętności.  Cechy te podlegają możliwości rozwoju poprzez naukę, udział w szkoleniach i kursach, a także pracę na danym stanowisku. Omawiany rozwój jest zatem zależny od tego, jaki zawód wykonujemy bądź wykonywać zamierzamy.

Przykłady:

Znajomość języków obcych

Wiedza i umiejętności specjalistyczne

Umiejętność obsługi programów/komputera/pakietu MS Office

Posiadanie prawa jazdy

Kompetencje twarde często określane są mianem bazowych, podstawowych, bez których nie mamy możliwości udziału w rekrutacji na określone stanowisko (na przykład „wymagania: znajomość języka angielskiego i posiadanie prawa jazdy kategorii B” automatycznie wykluczają zatrudnienie osób, które owych wymagań nie spełniają). Inaczej rzecz ujmując- kompetencje twarde opisywane są za pomocą systemu zero-jedynkowego: albo je posiadamy, albo nie - nie ma innej możliwości.

Kompetencje miękkie

Dotyczą cech psychofizycznych i umiejętności społecznych. Koncentrują się na zachowaniu człowieka, postawach, sposobie bytowania. Dotyczą przede wszystkim zarządzania własną osobą, motywacji oraz umiejętności interpersonalnych.

Przykłady:

Komunikatywność

Dynamizm działania

Kreatywność

Umiejętność pracy w zespole

Zarządzanie czasem

Odporność na stres

Kompetencje miękkie można ćwiczyć i rozwijać. Proces ten jest jednak trudniejszy i bardziej złożony aniżeli kompetencji twardych. Mimo to istnieją rozmaite kursy czy szkolenia (dotyczące np. sztuki motywacji czy asertywności), które ułatwiają „pracę nad własną osobą”.

Które kompetencje są ważniejsze?

Nie ma ważniejszych.

Zarówno kompetencje twarde jak i miękkie wpływają na jakość wykonywanej przez nas pracy i jej efektywność. Naszą przydatność warunkuje posiadanie cech pochodzących z obu grup. Kluczowe kompetencje są inne dla każdego stanowiska pracy (kandydat na kierowcę autobusu nie musi być poliglotą, ale nie obejdzie się bez posiadania odpowiednich uprawnień - prawa jazdy, zupełnie inaczej ma się sprawa tłumacza przysięgłego).

Najważniejsze, aby być świadomym, że warto w siebie inwestować. Sytuacja na rynku pracy powoduje, iż rozwój człowieka (pracownika) powinien postępować przez cały okres aktywności zawodowej. Człowiek pracujący XXI wieku musi być elastyczny. Nie spoczywajmy więc na laurach, lecz wykorzystujmy czas i możliwości, aby budować swoją przewagę.

(mm/aa)

edu portal

wybierz studia

Partnerzy PZSTIZ

Klaster TSL

tsl

SZKOŁA MARZEŃ

Współpraca PZSTiZ